VARIZA bérautó Sárvár - Rent A Car Sárvár 

Autóbérlés - Sárvár


Kezdőoldal Személyautók MENÜ

Általános szerződési feltételek

ÁTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Tisztelt Vásárló!

 

 1. Jelen általános szerződési feltételek (Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény) 6:77. §.) Varga Balázs 9600 Sárvár, Ostffyasszonyfai út 3. szám alatti egyéni vállalkozó tevékenysége során kerül alkalmazásra. Ez az általános szerződési feltétel 2018.szeptember 10. napjától érvényes és hatályos.
 2. Bérlő (aki a Gépjárművet bérbe veszi), illetve a gépjármű bérbeadására létrejött bérleti szerződés (továbbiakban:„Bérleti Szerződés”) tárgyát képező gépjármű (továbbiakban: „Gépjármű”) a Gépjárművet kizárólag a Magyarország területén belül jogosult használni; a Gépjármű Magyarország területén kívül történő használatához Bérbeadó előzetes külön írásbeli engedélye szükséges. A Gépjármű bérletére, használatára vonatkozóan a felek külön egyedi szerződést kötnek, amelynek  része a jelen Általános Szerződési Feltétel.
 3. Bérlő megfelelő műszaki és esztétikai állapotban kapja meg a járművet, és köteles azt – a normál elhasználódást figyelembe véve – az átvételkorival megegyező állapotban és üzemanyag mennyiséggel visszaadni (visszaadáskor a többlet üzemanyagot Bérbeadónak nem áll módjában megtéríteni), gyári kulcsokkal, eredeti dokumentumokkal, valamennyi kerékkel, eszközzel, tartozékkal és felszereléssel együtt, a Bérleti Szerződésben meghatározott egyezményes visszaadási helyen. Bérlő köteles a gépjárművet és tartozékait, az annak típusára vonatkozó használati-kezelési útmutató szerint kellő gondossággal használni, kezelni és megóvni. Bérlő köteles a birtokában és használatában álló gépjárművet a rendelkezésre álló összes eszközzel megvédeni a lopással szemben, így azt használaton kívül minden esetben lezárni, a gépjárműben értéket nem hagyni, a gépjárművel lehetőleg őrzött vagy zárt helyen parkolni, és egyébként a gépjármű magára hagyásakor fokozott körültekintést tanúsítani. A fentiek be nem tartásából származó minden felmerülő kárért Bérlő a kár teljes összegéig anyagi felelősséggel tartozik. Bérlő a Bérleti Szerződés aláírásával igazolja, hogy a jármű a szerződésen feltüntetett állapotban került átadásra. A gépjármű állapotáért Bérlő mindaddig felelősséggel tartozik, ameddig azt Bérbeadó vagy az általa felhatalmazott személy hivatalosan át nem vette.
 4. A Gépjárművet kizárólag olyan személy bérelheti, aki a használat megkezdése időpontjában a 21. életévét már betöltötte ,továbbá érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, és ezen engedélyt legalább egy éve szerezte.
 5. Bérlő semmilyen körülmények között nem jogosult: a) a Gépjárművel bármilyen típusú versenyen, illetve vetélkedőn, vagy hasonló eseményen részt venni; b) a Gépjárművet üzletszerűen személyszállításra használni, illetőleg azt albérletbe adni; c) a Gépjárművet szeszesitaltól befolyásolt állapotban, avagy a vezetési képességre hátrányosan ható szer befolyása alatt, továbbá járművezetésre egyébként alkalmatlan állapotban vezetni, d) jármű vagy pótkocsi mozgatására, vontatására, kivéve, ha Bérbeadó kifejezetten vontatás céljára adta bérbe e)vámszabályokkal ellentétes és egyéb illegális szállításra.A Gépjármű használata során stopposok felvétele szigorúan tilos. A büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 353. § és 353/A.. §-ai alapján az embercsempészést és a jogellenes bevándorlás elősegítését, támogatását a törvény szigorúan bünteti. A szerződésbe ütköző használat esetén Bérlő az ebből eredő valamennyi következményért teljes körűen felel.
 6. A jelen Általános Szerződési Feltételekben, vagy a Bérleti szerződésben foglaltak nem teljesítése, illetve megszegése esetén Bérbeadó jogosult a Bérleti szerződést azonnali hatállyal felmondani és a Gépjárművet előzetes figyelmeztetés nélkül a birtokába venni. Bérbeadó nem tartozik felelősséggel a Gépjárműben az előzőek szerinti birtokbavételkor fellelhető, a Bérlő, avagy valamely harmadik személy tulajdonát képező dolgokban bekövetkezett károkért.
 7. Bérlő, köteles megtéríteni Bérbeadónak minden olyan rendőrség, vagy más hatóság, erre a célra rendelt gazdasági társaság által kiszabott bírság, büntetés, illetve pótdíj, behajtási költség - ideértve a meg nem fizetett parkolási díjat, illetve a belföldi vagy külföldi autópálya használattal kapcsolatos díjak megfizetésének elmulasztását is (feltéve, hogy a Gépjármű a Bérleti szerződés tartama alatt nem rendelkezett belföldi e-matricával) - következményeképpen előállott kárát, amelyet a Gépjárművel azon időszak alatt elkövetett valamely szabályszegés nyomán róttak ki, amely időszakban Bérlő a Gépjármű bérleti jogosultja volt, beleértve a tényleges visszaszolgáltatásig fennálló időszakot. A Bérlő köteles a bírság, követelés bekövetkezéséről a Bérbeadót haladéktalanul értesíteni. Rendőrségi, illetve egyéb hatósági, társasági megkeresések esetén a Bérbeadó jogosult kiadni az illetékes hatóságnak a Bérlő adatait. Bérlő terhére esik továbbá a Gépjárműben hagyott, a Bérlő, a vagy pedig valamely harmadik személy tulajdonát képező bármely dolog, illetve a Gépjármű járulékos tartozékainak, valamint iratainak elvesztése, illetve megrongálódása is. Bérbeadó jogosult a Bérleti szerződés megszűnését követően a tudomására jutott bármely bírság, büntetés, vagy egyéb fizetési kötelezettséggel együtt járó marasztalás nyomán előállott kárát teljes egészében - választása szerint - a Bérlőre hárítani. Amennyiben a Bérlő a jelen pontban foglalt bírság, büntetés, illetve pótdíj, és ezekkel összefüggő bármely egyéb költség megfizetésére vonatkozó kötelezettségének a Gépjármű Bérbeadó részére történő visszaadásáig nem tesz eleget, akkor a Bérlő köteles a Bérbeadónak a meg nem fizetett parkolási díjon, illetve az egyéb díjakon felül minden egyes bírságra, büntetésre, illetve pótdíjra vonatkozó felszólítás után a 13. pontban foglalt mértékű adminisztrációs kötbért (Ptk. 6:186. §) megfizetni (Kötbér).
 8. Bérbeadó a Bérlővel, szemben a Bérleti szerződés alapján fennálló, a Gépjármű szolgáltatására irányuló kötelezettségének a tőle elvárható legnagyobb gondossággal igyekszik eleget tenni, ugyanakkor nem tehető felelőssé  a Bérbeadónak fel nem róható okból történő gépjárműátadás meghiúsulása esetén. Nem tekinthető Bérbeadó szerződésszegésének, ha Bérbeadó a Gépjárművet azért nem tudja Bérlő rendelkezésére bocsátani, mert i) a lefoglalt Gépjármű a korábbi bérlő használata következtében a közúti közlekedésre alkalmatlanná vált (pl. összetörik), ii) a korábbi bérlő a Gépjárművet az előírt időben nem szolgáltatja vissza Bérbeadónak vagy a Bérleti Szerződést meghosszabbítja, vagy iii) vis maior esete merül fel. Az előző mondatban meghatározott esetekben Bérbeadó a Bérlő által esetlegesen előre megfizetett bérleti díj teljes összegét az i)-iii) pontok szerinti körülmények felmerülésétől számított 5 (öt) munkanapon belül kamat nélkül visszautalja Bérlő részére. Bérlő tudomásul veszi, hogy az i)-iii) pont szerinti esetekben további kárigényt nem érvényesíthet Bérbeadóval szemben. Amennyiben a Bérlő által megrendelt kategóriájú gépjármű az i)-iii) pontokban meghatározott okoknál fogva nem áll rendelkezésre, Bérbeadó – feltéve, hogy rendelkezésre áll – a foglalás azonos feltételei mellett eggyel alacsonyabb kategóriájú gépjárművet ajánl fel Bérlő részére azzal, hogy amennyiben azt Bérlő elfogadja, az esetlegesen előre megfizetett bérleti díj különbözetét Bérbeadó 5 (öt) munkanapon belül kamat nélkül visszautalja Bérlő részére azzal, hogy Bérlő további kárigényt nem érvényesíthet Bérbeadóval szemben. Amennyiben Bérlő az alacsonyabb kategóriájú gépjárművet nem fogadja el, Bérbeadó az esetlegesen előre megfizetett bérleti díj teljes összegét 5 (öt) munkanapon belül kamat nélkül visszautalja Bérlő részére azzal, hogy Bérlő további kárigényt nem érvényesíthet Bérbeadóval szemben. Bérlő a bérlet lejártát legalább 24 órával megelőzően köteles Bérbeadó számára jelezni, ha a bérletet meg kívánja hosszabbítani, illetve, ha azt az eredetileg megállapodottnál korábban kívánja lezárni. Ellenkező esetben Bérbeadó a megfelelően meg nem hosszabbított bérlet nyomán előállott veszteséget teljes egészében Bérlőre hárítja, illetve a bérleti díjat a bérlet eredetileg megállapított teljes időtartamára felszámítja. Bérlő szintén 24 órával a leadás előtt köteles jelezni, ha az eredetileg tervezett leadási helyszínt módosítani kívánja. Bérlő köteles a Bérbeadó előzetes jóváhagyását kérni a külső helyszínen vagy külföldön történő leadáshoz.
 9. A Hosszú Távú Bérlet esetében, amennyiben a Bérlő az egy hónapnál hosszabb időtartam lejártát megelőzően bármely okból a Gépjármű használatával felhagy, Bérlő bánatpénz (kötbér) megfizetésére köteles a Bérbeadóval kötött egyedi megállapodás alapján.
 10. A Gépjárművet kizárólag a Bérleti szerződésben megjelölt, vezetői engedéllyel igazolt személyek vezethetik. Bérbeadó a Gépjármű vezetésére jogosultként egynél több személyt a Bérleti szerződés ún. kiegészítésén engedélyezhet.
 11. Bérlő, amennyiben Bérbeadótól további kiegészítő szolgáltatásokat vesz igénybe (pl. navigációs berendezés, gyermekülés, stb.), azok használati feltételeit, valamint a kiegészítő szolgáltatások díját tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja. Bérlő a bérlet lezárultakor a Gépjárművet, illetve a Gépjárművel együtt bérbevett tartozékokat ( navigációs berendezés, gyerekülés, stb) az átvételkori állapotnak megfelelő, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles Bérbeadó számára visszaszolgáltatni. Bérbeadó, mind a Gépjármű kiadásakor, mind pedig annak visszavételekor ún. állapotlapot állít ki, amelyet a Bérlő, valamint a Bérbeadó arra feljogosított alkalmazottja aláírásával lát el. Bérlő felelősséggel tartozik a bérlet során keletkezett sérülésekért abban az esetben is, ha a Gépjármű visszaszolgáltatásakor a Gépjármű ún. visszavételi állapotlapjának aláírását elmulasztja (pl. Gépjárművet félfogadási időn kívül adja le, vagy félfogadási időn belül történő leadás esetén a szemlét nem várja meg), illetve megtagadja. A Gépjárművet a Bérbeadó üzemanyaggal teljesen feltöltve adja át a Bérlőnek; a Gépjármű visszaszolgáltatásakor (baleset, műszaki meghibásodás esetén is), amennyiben azt nem teljesen feltöltött üzemanyagtartállyal szolgáltatja vissza, Bérlő köteles a hiányzó üzemanyag értékét megtéríteni (ún. feltöltési díj és/vagy utántöltési díj), kivéve, ha a Szerződő Felek külön megállapodása eltérően rendelkezik. Bérlő terhére esik továbbá a Gépjárműben hagyott, a Bérlő vagy pedig valamely harmadik személy tulajdonát képező bármely dolog, illetve a Gépjármű járulékos tartozékainak, valamint iratainak elvesztése vagy megrongálódása is. A Bérbeadó nem tartozik felelősséggel a Gépjárműben hagyott tárgyak iránt. A Gépjárműben hagyott tárgyak Bérlő részére történő visszaküldésének módjáról és költségéről Szerződő Felek külön megállapodása az irányadó.
 12. A Gépjárműben dohányozni tilos, ennek megsértése esetében a Bérlő köteles a Bérbeadónak az ezzel kapcsolatban felmerül takarítás költségét megfizetni.
 13. Bérlő köteles a Gépjárművet a közlekedés szabályainak betartása mellett a tőle elvárható legnagyobb gondossággal és odafigyeléssel vezetni. Köteles továbbá a Gépjárművet, ha azt magára hagyja, megfelelő módon leparkolni, illetve lezárni, továbbá a jármű iratait minden körülmények között magánál tartani. Bérlő semmilyen körülmények között nem jogosult a szállítható személyek forgalmi engedélyben meghatározott számát meghaladó számú személyt a Gépjárműben szállítani. Abban az esetben, ha a Gépjárművet hivatalos intézkedése keretében valamely hatóság elszállította, illetve Bérlő erről haladéktalanul köteles Bérbeadót értesíteni; ilyen esetben a felmerült költségek - ideértve a bírság összegét is - Bérlőt terhelik. Minden bíróság, rendőrség vagy bármely más hatóság, gazdasági társaság vagy a Gépjármű használatával összefüggésben jogkövetkezmény megállapítására feljogosított jogalany (ide értve a szerződésből érvényesíthető kötelezettségek érvényesítőjét is) által kiszabott bírság vagy büntetés, pótdíj, költség esetén a Bérlő a bírság megfizetésén túlvagy 10.000 Ft + ÁFA adminisztrációs kötbér díjat köteles megfizetni. Amennyiben a Bérlő az Gépjárműben sérülést okoz (töréskár, szélvédő vagy gumi kár), az egyéb megtérítési kötelezettségen túl sérülés kezelési adminisztrációs díjat köteles megfizetni, melynek összege 10.000 Ft + ÁFA. Saját hibás káresemény esetén az egyéb megtérítési kötelezettségen túl kárügyintézés címen adminisztrációs díjat köteles megfizetni, amelynek 10.000,- Ft. Amennyiben utólag igazolást nyer, hogy a károkozás a felelősségbiztosítási kár körébe tartozik, a felek elszámolnak egymással. Bérbeadó fenntartja a jogot arra, hogy gépjárműveit műholdas védelmi rendszerrel lássa el. A Bérlő hozzájárul, hogy a Bérbeadó személyes adatait (beleértve a műholdas védelmi rendszer által nyert adatokat) a közöttük fennálló jogviszonnyal összefüggésben kezelje, beleértve azok hatóság, vagy a Gépjármű használata során bármely jogkövetkezmény kiszabására jogosult egyéb jogalany részére történő kiadását is. Az itt írt díjakra a Ptk. kötbérre vonatkozó szabályát kell alkalmazni jelen szerződéses jogviszonyokban.
 14. A Bérleti jogviszony során felmerülő bármely meghibásodás elhárítása kizárólag a Gépjárművel egyező típusú járművek javítására szakosodott javítóműhelyben, ún. ‘szakszervizben’ végeztethető el; a javítás nyomán felmerült költségek Bérbeadót terhelik. Ha a meghibásodás a Gépjármű Bérlő általi, nem rendeltetésszerű használatának, illetve Bérlő egyéb szerződésszegésének a következménye, akkor a meghibásodással okozott kárt a Bérlő köteles viselni.
 15. Abban az esetben, ha a Bérlő a Bérleti szerződés alapján bármely címen fennálló fizetési kötelezettségének késedelmesen tesz eleget, az így keletkezett tartozás összege után köteles a késedelem teljes idejére a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresévelmegegyező mértékű késedelmi kamatot fizetni.

BALESET ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK

 1. Legfeljebb kettő járművet érintő baleset esetén Bérlő köteles gondoskodni az ún. Európai Baleseti Bejelentő nyomtatvány hiánytalan kitöltéséről. Kettőnél több járművet érintő vagy személyi sérüléssel járó baleset esetén Bérlő köteles haladéktalanul rendőri intézkedést kérni, valamint arról az eljáró rendőrtől igazolást kérni. A személyi sérüléssel együtt járó baleset helyszínének elhagyása törvénybe ütközik.
 2. Bérlő köteles a baleset bekövetkeztéről Bérbeadót telefonon, vagy más alkalmas módon haladéktalanul értesíteni. Az értesítésben közölni kell, hogy a Gépjármű milyen műszaki állapotban van, valamint Bérbeadó kérésére a baleset körülményeit - az esetleges tanúk megjelölésével - részletesen le kell írni. Bérlő köteles továbbá a Bérbeadó által biztosított ún. kárbejelentő nyomtatványt és baleseti bejelentőlapot megfelelően kitölteni, a jelen pont szerinti általa kitöltendő dokumentumokat, a balesetet követő egy napon belül Bérbeadónak megküldeni. A Bérbeadó jogosult a kárrendezés lebonyolításához szükséges személyes iratokról, igazolványokról másolatot készíteni, amelyhez Bérlő előzetesen hozzájárul.
 3. A baleset nyomán mozgásképtelenné vált Gépjárművet Bérlő semmilyen körülmények között nem jogosult magára hagyni, illetve szükség esetén köteles a Gépjármű megfelelő és kellően biztonságos őrzéséről gondoskodni.
 4. A Bérlő  a kárérvényesítési eljárás és/vagy a szükséges javítások elvégzése érdekében köteles a Gépjárművet a Bérbeadó és/vagy a biztosító rendelkezésére bocsátani.
 5. A kárbejelentést követően a kárrendezés érdekében Bérbeadó jár el az érintett biztosítónál.
 6. Amennyiben Bérlő a fentiekben meghatározottakat megszegi, így pl. a balesetet késedelmesen, vagy hamis adatokat közölve jelenti, felelőssé tehető a baleset nyomán felmerült teljes kárért, illetve egyéb következményekért.

LOPÁS ÉS EGYÉB KÁRESEMÉNY ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK

 1.  A Gépjármű, vagy tartozékai ellopása esetén a Bérlő köteles a rendőrséget és a Bérbeadót haladéktalanul értesíteni, feljelentést tenni, valamint a feljelentést, a kárbejelentőt, a Gépjármű forgalmi engedélyét és kulcsait haladéktalanul Bérbeadó rendelkezésére bocsátani.
 2.  Bérlő a Gépjárművel kapcsolatos bármely káresemény (beleértve tartozékok elvesztését is) a Bérlő köteles a Bérbeadót haladéktalanul, lehetőleg írásban értesíteni.
 3.  A Gépjárművön kívül bérelt eszközökkel gyerekülés, navigációs berendezés, stb.) kapcsolatos bármely káresemény, meghibásodás (beleértve tartozékok elvesztését is) esetén a Bérlő köteles a Bérbeadót haladéktalanul, lehetőleg írásban értesíteni.

FELELŐSSÉG

 1.  A jelen Általános Szerződési Feltételekben és a Szerződő Felek közti szerződésben meghatározott kötelezettségek teljesítéséért Bérlő Bérbeadóval szemben egyetemlegesen felel.
 2.  A jelen Általános Szerződési Feltételek aláírásával Bérlő hozzájárul, hogy a Bérbeadó a Bérlőnek a Bérleti szerződéssel összefüggésben tudomására jutott személyes adatait a közöttük fennálló jogviszonnyal összefüggésben, annak teljesítésével kapcsolatos célból rögzítse és kezelje. A bérleti szerződés elfogadásával a Bérlő hozzájárul a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 21. §-ában foglaltak szerint adatainak az eljáráshoz szükséges adatok körének megfelelően történő átadásához (hatósági célú átadás – objektív felelősség).
 3.  A Bérlő szavatol, hogy az általa a Bérbeadó részére megadott személyes adatok érintettje a Bérbeadó részére történő átadáshoz, a Bérbeadó általi adatkezeléshez hozzájárult.
 4.  A Bérlő által átadott személyes adatok a felek közti szerződés teljesítéséhez szükségesek, a Bérbeadó általi adatkezelés jogalapja ezen körülmény.
 5. A Bérleti szerződés aláírásával Szerződő Felek kijelentik, hogy az Általános Szerződési Feltételek valamennyi pontja és feltétele előzetesen elérhető volt és Bérlőnek a Bérleti szerződés aláírását megelőzően lehetősége volt az Általános Szerződési Feltételek tartalmának megismerésére. Bérlő kijelenti, hogy az Általános Szerződési Feltételek tartalmát a Bérleti szerződés aláírását megelőzően megismerte és azt elfogadja.

BIZTOSÍTÁS

 1.  A Bérlő hozzájárul, hogy amennyiben a Bérbeadó a csereautó szolgáltatására vonatkozó kötelezettségét, vagy a Bérlő bérleti szerződés megkötésére irányuló jognyilatkozatában megjelölt gépjármű igényét átmenetileg nem Bérbeadó által üzemeltetett gépjárművel teljesíti, jogosult harmadik személyt, mint alvállalkozót alkalmazni, amely esetben a gépjármű biztosításával kapcsolatos feltételekre a ténylegesen igénybe vett gépjármű esetében hatályos biztosítási feltételek az irányadók.
 2.  A Gépjármű bérleti díja magában foglalja a kötelező felelősségbiztosítást és a CASCO biztosítást. Bérlő felelősséggel tartozik azokért a Bérlet során a Gépjárműben keletkezett sérülésekért, illetve egyéb károkért is, amelyek keletkezésének körülményeiről nem rendelkezik ismeretekkel (pl. ismeretlen károkozó által okozott sérülés.) Ha a Gépjárműbe dolog elleni erőszakkal behatolnak, illetve azt ilyen módon megrongálják, a rendőrségi feljelentést Bérlő köteles megtenni. Abban az esetben, ha a Bérbeadóval szerződött biztosító társaság a bérlet alatt elő állott biztosítási eseménnyel összefüggő körülmények Bérlőnek felróható felderíthetetlensége, illetve valamely, a Bérlő érdekkörében felmerült egyéb körülmény miatt a keletkezett kár megtérítést megtagadja, Bérbeadó jogosulttá válik az ilyen módon meg nem térült kárát Bérlővel szemben érvényesíteni. A jelen pont szerinti káresemény esetén Bérbeadó kárkatalógusa alapján kerül sor a felek közötti elszámolásra. Bérbeadó a kötelező felelősségbiztosítás és a CASCO biztosítás feltételeiről (különösen a kivételekről, kizáró okokról és többletköltségekről) külön tájékoztatót ad át Bérlő részére.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

 1.  A Bérleti Szerződés a Bérlő és a Varga Balázs 9600 Ostffyasszonyfai út 3. szám alatti egyéni vállalkozó(székhely:.; nyilvántartja a, nyilvántartásiszám:; adószám:) között jön létre.
 2.  A jelen Általános Szerződési Feltételek egy vagy több pontjának érvénytelensége nem hat ki a fennmaradó pontoknak, illetve a szerződés egészének érvényességére.
 3.  A Bérleti szerződésből eredő valamennyi jogvitára a magyar jog az irányadó.
 4.  A Bérleti Szerződésre az annak hatálybalépése időpontjában hatályos és Bérbeadó honlapján közzétett, Általános Szerződési Feltételek az irányadóak a Bérleti Szerződés teljes időtartamára, kivéve, ha a felek megállapodása ettől eltérően rendelkezik.
 5. A Bérlő az Általános Szerződési Feltételeket megismerte az itt és itt elérhető adatvédelmi tájékoztatót és az Általános Szerződési Feltételeket elfogadja.
 6.  
 7. Kelt: Szombathely, 2018.09.10.

 

 

 

Aláírás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bérleti szerződés


amely létrejött egyrészrőlVarga Balázs 9600 Ostffyasszonyfai út 3. szám alatti egyéni vállalkozó (cégnév, székhely): mint bérbeadó – a továbbiakban: Bérbeadó

másrészről (név, cím): …................................................................................................. ,mint bérlő – a továbbiakban: Bérlő -   között  az alábbi  feltételekkel:

 1. Bérbeadó bérbe adja, Bérlő bérbe veszi Bérbeadó  kizárólagos  tulajdonát képező ........................................................ gyártmányú, .......................... típusú, ........................ forgalmi rendszámú, ............... évjáratú, ...............................alvázszámú személygépkocsit (a továbbiakban: gépkocsit).
 2. Bérlő  az  1.  pontban  említett gépkocsit kizárólag személyes céljaira  használhatja, azzal haszonszerző tevékenységet nem folytat.
 3. Szerződő  felek  a  bérleti szerződést határozott időre ( év, hó, nap )…………………..……………… -tól …………………………….......... -ig kötik meg. A szerződést azonnali hatállyal bármelyik fél egyoldalúan is felmondhatja, ha a másik fél  a jelen szerződésben  vállalt  kötelezettségének  nem  tesz eleget, és az a másik félre súlyos joghátránnyal  jár. Különösen, ha Bérbeadó a gépkocsi használatát akadályozza,  illetve Bérlő a gépkocsit rongálja, annak  épségét veszélyezteti, illetve bérleti  díjat  határidőben nem fizeti meg.
 4. Bérlő tudomásul  veszi, hogy  a bérleményt csak saját maga vezetheti, használatra azt másnak át nem engedheti.
 5. Bérbeadó a gépkocsi rendeltetésszerű használatát bármikor ellenőrizheti, de azzal Bérlőt nem zavarhatja. Bérbeadó írásbeli felhívására Bérlő 8 napon belül köteles bemutatni Bérbeadónak. A megtekintés helye Bérbeadó székhelye.
 6.  A bérlemény bérleti díja (napi) (1-3. nap) 8.000,-Ft. azaz Nyolcezer forint, (4-7. nap) 7.500,- Ft. azaz Hét-ezerötszáz forint, (7. naptól)7.000,- Ft. azaz Hétezer forintmelyet Bérlő köteles Bérbeadónak előremegfizetni, ezen felül utólagos elszámolás mellett a Bérlő napi 200 km megtett távolságon felül - (a bérelt napok száma szorozva 200 km-el feletti megtett kilométer)  -kilométerenként 9 Ft-os bérleti díj kiegészítést köteles fizetni. A szerződés aláírásakor a Bérlő 50.000,- Ft kauciót fizetett meg , aminek átvételét a Bérbeadó  az e szerződés aláírásával igazol, és aki azt a bérleti szerződés teljesítésével,  egészében visszaad. Amennyiben a Bérlő a bérleti díjjal, vagy más szerződéses követeléssel fizetési késedelembe esik, illetve a Gépjárműben olyan kár keletkezik, amely a bérlőnek felróható, abban az esetben a kaució arányos részét Bérbeadó visszatarthatja. Abban az esetben is visszatarthatja Bérbeadó a kauciót, ha Bérlő a bérleti viszonyt a 3. pontban megadott határidő előtt mondja fel.
 7. Bérlő a gépkocsin átalakítást nem végezhet, és a szerződés megszűnésével felújítási kötelezettség nem terheli. Szerződő Feleknek ez a megállapodása nem zárja ki, hogy Bérlő – Bérbeadó előzetes hozzájárulásával – értéknövelő beruházásokat eszközöljön.
 8. 8. A  gépkocsi  használatával kapcsolatos költségeket (üzemanyag) Bérbeadó viseli. Bérbeadót terheli a bérbeadásból eredő adófizetési kötelezettség.
 9. Bérlőt kármegelőzési, illetve kárenyhítési kötelezettség terheli, különös tekintettel az időben elvégzett szervizelésre. Rendkívüli hiba vagy kár veszélye esetén köteles Bérbeadót haladéktalanul értesíteni. Amennyiben  Bérbeadó a  bejelentést követően a hibát nem hárította el, Bérlő elvégezheti vagy elvégeztetheti. Keletkezett költségét a Bérbeadótól  igényelheti vagy betudhatja a bérleti díjba.
 10. Bérbeadó a gépkocsit üzemképesen, ........................... km. állásnál, Bérlő által megtekintett és kipróbált állapotban adja át. Átadás időpontja:  ……………… év, ………………hó……nap, …..óra ……. perc.
 11.   Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a társaság által alkalmazott a Bérlő által előzetesen megismert Általános Szerződési Feltételek, és a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadóak .
  Kelt,

  Bérbeadó                                                             Bérlő
  (cégszerű aláírás)